هندسه دوازدهم فصل اول (ماتریس) مهندس خزایی

هندسه دوازدهم فصل اول (ماتریس) مهندس خزایی


  • بررسی کامل و خط به خط نکات و مسائل کتاب درسی
  • تدریس مفاهیم درسی به ساده ترین شکل
  • آموزش نکات و روشهای تستی
  • حل تعداد بالایی تست از هر فصل کتاب
  • ارائه نکات خارج از کتاب که به حل سریعتر تستها کمک می کند
  • مفهوم ماتريس
  • دترمينان
  • حل دستگاه معادلات
  • توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است.