فهرسـت حـذفیات منـابع سـؤالات آزمـون سـراسـری سـال ۱۳۹۸

فهرسـت حـذفیات منـابع سـؤالات آزمـون سـراسـری سـال ۱۳۹۸

فهرست حذفیات کنکور ۹۸ اعلام شده توسط سازمان سنجش کشور به شرح ذیل است:

 

دانلود حذفیات کنکور نظام جدید


دانلود حذفیات کنکور نظام قدیم

منبع: سایت سازمان سنجش