اصلاحیه عناوین دروس و تفکیک محدوده ۸۰ و ۲۰ درصدی محتوای کتب درسی پایه دوازدهم

عناوین دروس و تفکیک محدوده 80 و 20 درصدي محتواي کتب درسی پایه دوازدهم

اصلاحیه عناوین دروس و تفکیک محدوده ۸۰ و ۲۰ درصدی محتوای کتب درسی پایه دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در دو بخش تنظیم می‌گردد:

۱- از ۸۰ درصد محتوای کتب درسی که تا پایان بهمن ماه به صورت حضوری تدریس شده است، ۱۶ نمره سوال طراحی می‌شود که دانش‌آموزان ملزم هستند به تمام سوالات پاسخ دهند.
۲- برای ۴ نمره باقیمانده دو نوع سوال هم سطح طراحی می‌شود. نوع اول از ۲۰ درصدی که به صورت غیرحضوری از طریق شبکه‌های تلویزیونی و ابتکارات دبیران محترم و شبکه شاد تدریس شده ، نوع دوم از محتوای ۸۰ درصد قبلی که تدریس حضوری شده است. در این بخش دانش آموزان اختیار دارند، که برای کسب ۴ نمره سوالاتی را که آمادگی بیشتری دارند، انتخاب و پاسخ دهند.

 

اصلاحیه عناوین دروس امتحان نهایی فکریتو

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی – اردیبهشت ماه ۱۳۹۹